Naše setkání:

 
PRAVIDELNÉ
 SETKÁNÍ:

NEDĚLE - 16:00 hod
Riegrovo náměstí 154/25, Kroměříž

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ:

STŘEDA - 18:00 hod.
Riegrovo náměstí 154/25, Kroměříž


Kontakty:

Správce: Bc. Tomáš Hasmanda
tel+420 739 584 161
E-mail: tomas.hasmanda@apostolskacirkev.cz

Starší: Matouš Čep (lektor Abatop)
tel: +420 731 504 378
E-mail: matous.cep@apostolskacirkev.cz

Starší: Roman Simon
tel:
+420 739 324 466

 

Facebook:

Název, sídlo a korespondenční adresa:

Apoštolská církev, sbor LaViNa Kroměříž
Braunerova 962/35, Kroměříž 767 01

: 73633658

Číslo účtu: 2900408561/2010 (Fio bank)


      GDPR /   Informace o zpracování osobních údajů

Apoštolská církev, sbor LaViNa Kroměříž, sídlo Kotojedská 877/33 Kroměříž, IČ: 73633658 (dále také jen "správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako "GDPR") zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

     Zpracování osobních údajů

Apoštolská církev, sbor LaViNa Kroměříž zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související se správou a chodem církve,

  • agenda související se službami pro členy či přátele církve,

  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,

  • pořádání školení, kurzů a dalších akcí v rámci organizace a pro veřejnost,

  • zabezpečení svateb.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce či třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Toto předávání je minimalizováno, v některých případech je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

     Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se na správce. Můžete k tomu využít vám zaslaný kontakt na osobu zastupující správce v souvislosti s poskytnutím vašich osobních údajů.

Případně se můžete následně obrátit i na níže uvedený kontakt:

Písemně na adrese: Apoštolská církev, sbor Kroměříž, korespondeční adresa : Kotojedská 877/33, Kroměříž 76701

Telefonicky na čísle: +420 739 370 033 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: lavinakromeriz@gmail.com

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

                                                                                                                          Bc. Tomáš Hasmanda, administrátor sboru